mistercash kbc belfius ing visa mastercard american express ideal bank
geen producten in winkelmandje
 

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) behoren bij de activiteiten van "Vinthousiast" :

Vinthousiast
Ondernemingsnummer 0535.779.302
BTW-nummer BE 0535.779.302
Doorn 35
9150 Kruibeke
GSM: 0491/93.28.75
E-mail: peter@vinthousiast.be

Definities:
“Opdrachtgever”: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die een beroep doet op een product of dienst van Vinthousiast.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle producten en diensten, geleverd door Vinthousiast, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de Opdrachtgever erkent gelezen en aanvaard te hebben.

 3. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

 4. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Vinthousiast uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan Vinthousiast werden overgemaakt dan betreffende Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.

 5. De administratie van Vinthousiast geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Vinthousiast verrichte leveringen. Vinthousiast en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 6. Vinthousiast is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten of diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 7. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Vinthousiast zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 8. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Opdrachtgever door Vinthousiast.

 2. De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

 3. Vinthousiast behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgave van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

 4. Op alle met Vinthousiast gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Vinthousiast, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

ARTIKEL 3: ALCOHOL & VERANTWOORDELIJKHEID

Vinthousiast verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Opdrachtgever bij bestelling, verklaart de Opdrachtgever expliciet dat hij ouder is dan 18 jaar.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.

 2. Leveringskosten België
  • Leveringen binnen Groot-Kruibeke, Steendorp & Temse zijn steeds gratis.
  • In de rest van België worden bestellingen gratis geleverd vanaf een aankoop van € 99 (BTW incl.).
  • Indien niet aan bovenstaande omzetvereiste voor gratis levering wordt voldaan, zal Vinthousiast een leveringskost van 5.95 € (BTW incl.) in rekening brengen.
  • Leveringen aan huis kunnen zowel gebeuren door eigen transport als door DPD/Sending Wines of BPost. Bij levering door DPD/Sending Wines of BPost ontvangt u een Track en Trace Link. DPD/Sending Wines geeft u bijkomend op de dag van levering een timeslot van 1u door per sms en/of email waarbinnen u de levering mag verwachten.

   Mocht u niet thuis zijn op het tijdstip van levering geldt onderstaande procedure:
   • DPD/Sending Wines: U ontvangt een link waarmee u ofwel een nieuwe afspraak kan inplannen ofwel een neerzettoestemming kan geven op de door u aangeduide plaats. In de overige gevallen zal DPD/Sending Wines het pakket afleveren in een DPD Parcelshop alwaar u het pakket zelf kan afhalen.
   • BPost: Uw pakket wordt afgeleverd bij het dichtstbijzijnde Postpunt, waar u het pakket ofwel kan afhalen ofwel via de link http://track.bpost.be en het pakketlabelnummer om een nieuwe levering kan verzoeken.

  Leveringskosten Buitenland
  • Voor verzendingen buiten België gelden volgende leveringskosten:
   • Nederland en Luxemburg: 10,95 € (BTW incl.).
  • Leveringen aan huis worden uitgevoerd door DPD/Sending Wines of BPost. Zie 'Leveringskosten België/Punt 5' voor de leveringsprocedure.

 3. Bij aankoop van wijnen bij Vinthousiast, kan de Opdrachtgever een beroep doen op de gratis ter beschikkingstelling van:
  • Champagne- en wijnglazen
  • Wijnfrigo’s
  • Ijsemmers
  • Partytafels met paarse tafelrok en/of topcover bij bestellingen van min. 150 € (BTW excl.)
  Deze goederen blijven ten allen tijde eigendom van Vinthousiast. De Opdrachtgever die deze goederen leent, brengt deze retour op de op leveringsbon vermelde datum in de kantoren van Vinthousiast. Bij breuk, beschadiging of verlies zullen volgende bedragen gefactureerd worden:
  • Champagne- en wijnglazen: 2,5 € (BTW incl.) per glas
  • Wijnfrigo’s: 250 € (BTW incl.) per wijnfrigo
  • Ijsemmers: 25 € (BTW incl.) per ijsemmer
  • Partytafel: 75 € (BTW incl.) per partytafel
  • Tafelrok: 25 € (BTW incl.) per tafelrok
  • Topcover: 15 € (BTW incl.) per topcover
  Er kan steeds een waarborg gevraagd worden vooraleer de goederen in bruikleen gegeven worden.
  Bij laattijdige retour van de ter beschikking gestelde goederen zal Vinthousiast per dag een forfaitair bedrag van 25 € (BTW incl.) in rekening brengen.
 1. In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.

 2. Vinthousiast kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. Vinthousiast houdt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, op basis van prijsstijgingen van de producent, leverancier, koersstijgingen, accijnsstijgingen, BTW verhogingen en/of jaarlijkse indexaanpassingen. In die context vervangen nieuwe prijslijsten steeds voorgaande.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD

 1. Vinthousiast streeft ernaar om bestellingen binnen 2 (twee) tot 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Vinthousiast niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen.

 2. De uiterste leveringstermijn is 30 (dertig) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Vinthousiast kan worden toegerekend.

 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vinthousiast zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

 4. Alle door Vinthousiast genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Vinthousiast bekend waren.

 5. Overschrijding van de door Vinthousiast opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Online bestellingen worden onmiddellijk afgerekend via de payment provider in onze webshop. Onze payment provider laat betalingen toe via Bancontact/MisterCash, KBC Betaalknop, Belfius Direct Net, Kredietkaart (VISA, MasterCard, American Express), iDEAL, SOFORT Banking en overschrijving.

 2. Aankopen in ons magazijn zijn betaalbaar, voor de vervaldatum, cash, via mobiele bankcontact of de Payconiq app.

 3. Laattijdige betalingen impliceren dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd is van 9,5%, alsook een conventuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40€.

 4. Indien de Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal Vinthousiast de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuurrente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 5. In geval van niet tijdige betaling is Vinthousiast gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.

 6. Vinthousiast behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Vinthousiast aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. Alle risico’s betreffende de producten zijn ten laste van de opdrachtgever vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de opdrachtgever gekochte producten is ten laste van Vinthousiast.

 7. Klachten in verband met facturen, producten en/of diensten dienen binnen de acht dagen na de factuurdatum aangetekend in ons bezit te zijn.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vinthousiast is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.

 2. De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Indien Vinthousiast door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 2. Ingeval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Vinthousiast als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 3. Vinthousiast zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. De consument kan hiertoe het document ‘Modelformulier Herroepingsrecht’ downloaden. De kosten voor het terugzenden van de goederen bij de uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de klant.

Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal Vinthousiast het bedrag binnen de 8 dagen overmaken op uw bankrekening.

Vinthousiast behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het product reeds is geopend (uitgezonderd kurkgarantie). Vinthousiast zal de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen.

Verken ons gamma via onze webshop.

ARTIKEL 10: BEËINDIGING OPDRACHT

Vinthousiast is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. Vinthousiast is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.

ARTIKEL 11: BETALINGSVOORWAARDEN

Alle producten dienen betaald te worden voordat u er de rechtmatige eigenaar van wordt. Wij verwijzen naar artikel 6 voor onze betalingsmogelijkheden.

ARTIKEL 12: KLACHTEN/GESCHILLEN

Ontevreden? Wil u ons een probleem signaleren? Heeft u een klacht? Contacteer ons dan telefonisch of per e-mail. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht grondig en snel te beantwoorden. Zou een klacht toch niet tot uw voldoening opgelost worden dan kan u deze registreren via het Europese ‘Online Dispute Resolution’ (ODR) platform via deze link: http://ec.europa.eu/odr/